برداشتهایی از مینیمالیسم

این متن به طور گذرا و در چند سطر، همراه با چند نگاره، برداشت های نویسنده از ویژگی های بنیانی مکتب مینیمالیسم را بیان می کند.ادامه مطلب...