کارهای قدیمی

در این قسمت می‌توانید برخی از تابلوهای سردری را که بین سال‌های 60 تا 80 کار شده است مشاهده کنید. (باید در نظر گرفته شود که این آرشیو کامل نمی‌باشد و کارهای بسیاری وجود دارند که تصویر آنها در دسترس نمی‌باشد).

تابلوهای سردر

برخی از تابلوهای سردر کار شده از سال 81 به بعد.

گرافیک

برخی از گرافیک‌های کارشده در مدیوم‌های گوناگون.


back to top
کارهای قدیمی

back to top
تابلوهای سردر

back to top
گرافیک
پایان