موسسه فرمیسک، قدیمی‌ترین موسسه تبلیغات استان کردستان است؛ فعالیت فرمیسک از دهه پنجاه خورشیدی با ارائه تابلوهای تبلیغاتی از نئون تا حروف برجسته در سنندج آغاز شد. فرمـیسک هم‌اکـنون بـا داشـتن فناوری های نوین چاپ دیجیتال؛ بزرگترین مرکز چاپ دیجیتال در استان کردستان محسوب می‌شود؛ که هم‌امروز با ارائه خدمات در شاخه‌های: چاپ دیجیتال، طراحی گرافیک و تابلوسازی در دسترس مردم استان کردستان است.

  • about
  • advert
  • printing
  • flatbed
1 2 3 4